top of page

משרד עו"ד, גישור ונוטריון – ליאור שמיר ושות' ("משרד עו"ד שמיר" או "אנו"), מתייחס בכבוד לפרטיותך ומחויב לשמור ולהגן על המידע שהוא מחזיק אודותיך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.
האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.


כללי
בעת השימוש וההרשמה באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.

 


סוגי המידע שאנו אוספים


אנו אוספים שני סוגי מידע מהמשתמשים באתר:

 

  1. סוג מידע ראשון שאנו אוספים אודות המשתמשים באתר הינו מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לנו בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני אודות פעילות המשתמש באתר, לרבות זהות מערכת הפעלה, סוג הדפדפן, וכיו"ב.

  2. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים וטכניים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

  3. למשתמשי האתר ניתנת האפשרות להירשם למערכת הניוזלטרים של משרד עו"ד שמיר. לצורך כך, המשתמש יהיה רשאי למסור לנו ואנו נהיה רשאים לאסוף מהמשתמש פרטים כגון: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, מקום עבודה וטלפון.

 


אינך חייב על פי חוק למסור את המידע האישי כאמור ומסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אתה מסכים כי ללא מסירת המידע האישי לא נוכל להציע לך את שירותינו.


מאגר המידע
המידע האישי שייאסף אודות המשתמשים יישמר במאגר מידע בבעלות משרד עו"ד שמיר, המתנהל על פי דין ("מאגר המידע"), ובאחריותו. ההרשמה והשימוש באתר מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע האישי שבמאגר המידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן.

 


מטרות איסוף ושימוש במידע


אנו משתמשים במידע לא אישי על מנת לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.
אנו עושים שימוש בפרטיו של המשתמש לצורך שליחת ניוזלטרים בהתאם לבחירתו של המשתמש, ובכפוף להוראות הדין החל.
אנו עושים שימוש במידע אישי למטרות הבאות:
ליצירת קשר;
לשליחת  פרסומים משפטיים, וכן הודעות ועדכונים בנוגע לפעילויות שיווק של המשרד, בין לבד ובין עם גורמים נוספים, כגון כנסים ואירועים אחרים וכן לצורך הפצת פרסומים אודות המשרד, בכפוף לקבלת הסכמה כנדרש על פי דין ;
לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.


מסירת מידע לצד שלישי


אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע שנאסף במסגרת השימוש שלך באתר (מידע אישי ומידע לא אישי) אך ורק במקרים הבאים:

 

  1. לקבלנים או נותני שירותים מטעמנו, הזקוקים למידע לצורך תפעול שוטף של האתר ומתן השירותים המוצעים באתר למשתמשים;

  2. אם נידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה/הנחייה של רשות מוסמכת או לפי דין;

  3. אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו ו/או מי מטעמנו;

  4. אם נארגן את פעילותינו במסגרת גוף אחר - לרבות מיזוג עם גוף אחר - נהיה זכאים להעביר לגוף האחר את המידע האישי, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

  5. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנו ו/או במי מטעמנו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 


אבטחת מידע


האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, משרד עו"ד שמיר לא מתחייב ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, המשתמש זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק במאגר המידע. משתמש שעיין במידע אישי אודותיו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע האישי או למוחקו.
בנוסף, אם המידע האישי שבמאגר משמש לצורך פניה אישית אליך,  הינך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
פניות כאמור יש להפנות לעו"ד ליאור שמיר, באמצעות פקס שמספרו: 03-5332354 או באמצעות דואר אלקטרוני: lior@shamir-law.com

 


שינוי מדיניות פרטיות
אנו שומרים על הזכות לשנות או לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל עת, ומבקשים מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי, והמשך שימושך באתר לאחר העדכון האחרון יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

bottom of page